Toborzási adatkezelési tájékoztató

 
A Robot-X Hungary Kft. (a továbbiakban: „Robot-X”) az álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatait az alábbiak szerint kezeli. Kérdéseivel a társaságot mint adatkezelőt az allas@robot-x.hu email címre küldött üzenettel keresheti meg.
 
1 Érintettek köre
A toborzási célú adatkezelés a Robot-X által meghirdetett munkahelyekre jelentkezők személyes adataira vonatkozik.
 
2 A személyes adatok köre
A toborzási célú adatkezelés során a Robot-X a jelentkező alábbi személyes adatait kezeli:
teljes név
elérhetőségek (email, telefonszám)
állandó lakcím, tartózkodási hely / ideiglenes lakcím
születési idő
önéletrajzban megjelölt személyes adatok (korábbi munkahelyek, iskolai végzettség, hobbyk, beszélt idegen nyelvek)
 
3 A személyes adatok forrása
A toborzási célú adatkezeléssel érintett személyes adatokat az érintettől, nyilvánosan elérhető (pl. közösségi média, állásbörzékről, állásportálokról) forrásokból és fejvadászoktól gyűjti be a Robot-X. A személyes adatok a www.robot-x.hu weboldalon történő jelentkezés keretében az allas@robot-x.hu email címre érkeznek. A személyes adatok feldolgozása, adatbázisba rendezése manuálisan, egyedileg történik a toborzást végző munkavállalók által.
 
4 Az adatkezelés jogalapja
A Robot-X a toborzási célú adatkezelést az érintett előzetes tájékoztatást követően megadott hozzájárulására alapozva végzi. A hozzájárulás kiterjed az adott álláshirdetéssel kapcsolatos adatkezelésre, továbbá külön lehetőségként sikertelen kiválasztási folyamat esetén a Személyes adatok és az önéletrajz megőrzésére, később meghirdetett pozíciók betöltése érdekében történő tárolására és felhasználására (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 
A sikeres kiválasztási folyamaton átesett jelentkezők személyes adatainak kezelését a Robot-X a munkaszerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtétele érdekében végzi (GDPR 6. cikk (1) b) pont második fordulat).
 
5 Az adatkezelés célja

A Robot-X a fenti személyes adatokat toborzási céllal, a meghirdetett pozíciókra jelentkezőkkel munkaviszony létesítése céljából kezeli. Amennyiben az adott kiválasztási folyamat sikertelenül zárulna, a Robot-X a jelentkező személyes adatait a később meghirdetett pozíciók betöltése érdekében, minden esetben a jelentkező kifejezett külön hozzájárulása alapján kezeli.
 
6 Tartam
Az érintett Személyes adatait a Robot-X a fenti jogalap szerint és a fent megjelölt toborzási célból a sikeres kiválasztási folyamat lezárultáig, azaz a Robot-X által küldött, a munkaviszony létesítésére irányuló ajánlat elfogadásáig kezeli. Amennyiben a kiválasztási folyamat nem volt sikeres és a Robot-X nem tesz ajánlatot a jelentkezőnek munkaviszony létesítésére, a Robot-X a jelentkező kifejezett külön hozzájárulása alapján tovább tárolja annak személyes adatait a hozzájárulás kifejezett visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.
 
7 Törlés
Az érintett az allas@robot-x.hu mail címre küldött email üzenettel, továbbá a Robot-X-nek küldött postai levélben bármikor indokolás nélkül kérheti, hogy a Robot-X a toborzási célból tőle gyűjtött és tárolt személyes adatait törölje adatbázisaiból. A kérésre a Robot-X haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszüzenetben megerősítő email üzenetet küld és az érintett Személyes adatait véglegesen törli adatbázisaiból. A fenti tárgyú üzenetet a Robot-X a jelentkezés során adott hozzájárulás visszavonásának tekinti, és fordítva, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatot a személyes adatok törlése iránti kérelemnek tekinti. Sikertelen kiválasztási folyamat lezárultát követően a jelentkező hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Robot-X a hozzájárulás visszavonása hiányában a jelentkező elutasításától számított 1 év elteltével törli.
 
8 Hozzáférés
Az allas@robot-x.hu email címre küldött kérelemmel a jelentkezők bármikor jogosultak felvilágosítást kérni a Robot-X-től arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adataikat, milyen jogalapon és milyen célból kezel. 
 
9 Adatbiztonsági intézkedések
A Robot-X az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, azért, hogy a jelentkezők személyes adatai védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, véletlen elvesztés, megsemmisülés, károsodással szemben:
a jelentkezők, jelöltek anyagaihoz csak a HR-munkatársnak és a vezetőségnek van hozzáférése;
a Robot-X számítógépei egyedi azonosítóval és jelszóval védettek;
a nyomtatott jelentkezési anyagok zárható irodában kerülnek tárolásra;
a külső szolgáltatókkal kötött megállapodásokban a partnerek szavatolják a személyes adatok biztonságát és az adatgyűjtés jogszerűségét.
 
10 Adattovábbítás(ok)
Az allas@robot-x.hu email címre érkező vagy személyesen, a jelentkezési lap kitöltésével megadott személyes adatokat a HR-munkatársak sikeres felvétel esetén továbbítják a bérszámfejtést és hatósági bejelentést végző Benefit Kft.-nek jelszóval védett emailben.
 
11 Adatfeldolgozó(k)
Adatfeldolgozónak minősül a Benefit Kft. a bérszámfejtés tekintetében, az M-T Kft. a munkajogi dokumentumok elkészítése kapcsán, továbbá a Proelia Kft., az ITm SSupport Bt. és a Fribbit Kft. a HR-szoftverek fejlesztése okán.
 

---